START | OM OSS | KONTAKT

ARVSRÄTT

I ÄRVDABALKEN ANGES hur kvarlåtenskapen efter en avliden person, arvlåtaren, ska fördelas mellan arvingarna. För att ändra på den legala arvsordningen kan ett testamente upprättas. En avliden persons tillgångar ska förtecknas per dödsdagen i en bouppteckning.

NÄR EN PERSON AVLIDER ska hans eller hennes egendom fördelas mellan efterlevande arvingar enligt arvsordningen i Ärvdabalken. Om den som avlidit var gift och all eller viss del av makarnas egendom är giftorättsgods ska bodelning först ske för att fördela giftorättsgodset. Bodelning ska i vissa fall också ske om det efter den som avlidit finns en efterlevande sambo. Beroende på släktskapets närhet delas arvingarna, utöver efterlevande make eller maka, in i tre olika kategorier, s.k. arvsklasser. Läs mer på sidan Arvsordningen.

Testamente är en handling i vilken en person (testator) bestämmer vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter hans död. Det kan innebära att arvsordningen i större eller i mindre utsträckning inte följs när testatorn avlider. Läs mer på sidan Testamente.

BOUPPTECKNING M M. När en person avlider måste någon ta hand om dödsboet och se till att bouppteckning görs, dvs. en uppteckning av de tillgångar och skulder som den döde hade. Bouppteckning ska normalt göras inom tre månader från dödsfallet. Läs mer om dödsboförvaltning och bouppteckning på sidan Bouppteckning m.m.

Tidigare gällde att en efterlevande make och sambo måste betala arvsskatt på arv från avliden make eller sambo. Arvsbeskattningen för make och sambo är avskaffad från den 1 januari 2004.

Advokatfirman Sjölund hjälper till med att upprätta testamentet, kontakta oss