START | OM OSS | KONTAKT

BOUPPTECKNING

NÄR EN PERSON AVLIDER ska bouppteckning förrättas, dvs. en uppteckning göras av de tillgångar och skulder som den döde hade. Bouppteckning ska normalt göras inom tre månader från dödsfallet.

ETT FÖRSTA PRAKTISKT PROBLEM när någon dör är vem som ska ta hand om och förvalta den dödes bo, dödsboet. Med förvaltning menas bl.a. betalning av skulder som t.ex. hyran för den avlidnes bostad så länge den inte har sagts upp. Finns en efterlevande make (som har giftorätt i den avlidnes egendom) eller sambo är efterlevande maken eller sambon dödsbodelägare tillsammans med arvingarna, dvs. i första hand bröstarvingar och ev. universella testamentstagare (någon som genom testamente får hela eller del av kvarlåtenskapen, inte endast en viss sak eller en specificerad summa pengar). Gemensamma barn är dock inte dödsbodelägare i den först avlidna förälderns dödsbo. Dödsbodelägarna företräder och förvaltar dödsboet gemensamt.

BOUTREDNING. Dödsboförvaltningen börjar med en boutredning för att ta reda på vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Vill dödsbodelägarna inte själva sköta förvaltningen eller kommer de inte överens kan de - eller någon av dem - begära hos tingsrätten att en särskild boutredningsman tillsätts. Boutredningsmannen genomför boutredningen, vilket ibland innebär att vidta åtgärder mot en eller flera av dödsbodelägarnas vilja.

Testator kan redan i sitt testamente ha utsett en testamentsexekutor att sköta boutredningen. En testamentsexekutor utreder, förvaltar och företräder dödsboet i alla avseenden, vilket innebär att han eller hon har något större befogenheter än en boutredningsman.

BOUPPTECKNING. När boutredningen är klar upprättas en bouppteckning. En bouppteckning är två saker. Dels är det en genomgång av den avlidnes tillgångar och skulder, dels är det den handling som upprättas vid genomgången. Två personer ska förrätta bouppteckningen och intyga att boet har värderats på rätt sätt. Den person (t ex efterlevande make) som bäst känner till boets egendom ska lämna uppgift om boet.

Arvsskatten avskaffades den 1 januari 2005.

Bouppteckning ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Det är möjligt att söka anstånd med upprättandet. Alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningstillfället. Bouppteckningen ska ges in till Skatteverket för registrering inom en månad efter upprättandet.

DÖDSBOANMÄLAN. För avliden vars tillgångar bara täcker begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet räcker det ofta med en dödsboanmälan till skattemyndigheten i stället för bouppteckning. Dödsboanmälan görs av socialförvaltningen.

ARVSKIFTE. Efter ev. bodelning avslutas dödsboförvaltningen med arvskifte. Dödsboets återstående tillgångar delas upp på arvingarna och ev. testamentstagare.

BOUTREDNINGSMAN. Kan dödsbodelägarna inte enas om dödsboförvaltningen och hur arvskiftet ska göras kan tingsrätten på dödsbodelägares begäran förordna en boutredningsman. Gäller oenighet endast arvsskiftet kan istället en skiftesman förordnas.