START | OM OSS | KONTAKT

FAMILJEJURIDIK

TILL FAMILJEJURIDIKEN HÖR reglerna om äktenskapets ingående, verkningar och upplösning, reglerna om sambors gemensamma hem och förhållandet mellan föräldrar och barn. De familjerättsliga grundreglerna finns samlade i äktenskapsbalken och föräldrabalken. 

ATT VARA GIFT innebär både skyldigheter och rättigheter. Makarna ska t.ex. bidra till bådas gemensamma och personliga behov, var och en efter sin förmåga. Grundtanken bakom den inbördes underhållsskyldigheten är att båda bör leva på samma standard. 

Äktenskapet påverkar inte makarnas äganderätt till sin egendom eller makes ansvar för sina skulder. En man och en kvinna som gifter sig med varandra äger fortfarande var och en sina tillgångar. Också egendom som vardera maken skaffar under äktenskapet ägs av den make som har skaffat egendomen. Vardera maken ansvarar också för sin skulder.

GÅVA MELLAN MAKAR. En gåva som en make ger den andra maken blir bindande mellan makarna enligt samma regler som gäller för andra personer än makar. Gåva av fastighet måste göras skriftligen och registreras vid tingsrätt. Gåva av lös egendom blir gällande när den har överlämnats till mottagaren oavsett om gåvan har gjorts muntligen eller skriftligen. För att gåvan ska gälla mot givarens fordringsägare krävs dock att den registreras vid tingsrätt. Registrering behövs dock inte för personliga presenter, t.ex. födelsedagspresenter och julklappar. 

GIFTORÄTT. När en man och en kvinna gifter sig med varandra får de giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätt är en rätt till halva värdet av den andra makens egendom vid bodelning i samband med skilsmässa eller när en av makarna dör, se bodelning. Giftorätten kan uteslutas genom att egendomen omvandlas till enskild egendom, vanligast genom äktenskapsförord.

ÄR MAKARNA ÖVERENS OM ATT SKILJAS skickar de en gemensam ansökan till tingsrätten på den ort där båda eller någon av dem är skrivna. Om bara ena maken vill skiljas får han eller hon ansöka om stämning hos tingsrätten, se skilsmässa.

ATT VARA SAMBO i stället för gift innebär att bo tillsammans med någon under äktenskapsliknande former. Det finns stora och viktiga skillnader mellan att vara sambo och att vara gift, se samboavtal och samboseparation.

VÅRDNAD OM BARN. Den som har vårdnaden om barn har ansvaret för att barnet har bra uppväxtförhållanden. Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad. Skiljer föräldrarna sig fortsätter de att ha gemensam vårdnad om inte domstol bestämmer att bara den ena föräldern ska vara vårdnadshavare. Är föräldrarna ogifta blir modern vårdnadshavare. Det gäller också när sambor får barn, se vårdnad

UMGÄNGE. Barn har rätt att umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, se umgänge.

UNDERHÅLLSBIDRAG. Förälder som inte bor tillsammans med sitt barn betalar underhållsbidrag för barnet, se underhållsbidrag.