START | OM OSS | KONTAKT

FÖRETAGSJURIDIK

AVTAL är ett viktigt område inom företagsjuridiken. Exempel på avtal som företagare kommer i kontakt med är affärsavtal, kompanjonavtal, hyresavtal, anställningsavtal och avtal vid företagsöverlåtelse.

AVTAL KAN VARA av de mest skilda slag vad gäller utformning och betydelse. Skriftliga och muntliga avtal är oftast lika giltiga, även om ett skriftligt avtal gör det lättare att i efterhand bevisa vad man har kommit överens om. Vid muntliga avtal är det bra om det finns vittnen till överenskommelsen. Vissa typer av avtal måste vara skriftliga. Det vanligaste exemplet är köp av fastighet. Ett annat ord för skriftliga avtal är kontrakt.

LAGREGLER OM AVTAL finns i avtalslagen. Där finns regler om i vilka situationer parterna är bundna av anbud och accept, vad som gäller för fullmakter och när ett avtal är ogiltigt.

AVTALS OGILTIGHET. Den som ingått ett avtal är bunden av avtalet. Det finns situationer när avtalsvillkor kan ogiltigförklaras eller jämkas. I avtalslagen finns regler om att avtal kan ogiltigförklaras när avtalet har tvingats fram med tvång, när ena avtalsparten har lurat den andre eller när avtalet bygger på oriktiga eller bristande förutsättningar.

AVTALSBROTT OCH AVTALSTVISTER. Om någon av parterna låter bli att fullfölja ett giltigt avtal kan den parten bli skadeståndsskyldig och andra parten kan ha rätt att häva avtalet.

NÄR KOMPANJONER driver affärsverksamhet tillsammans är det definitivt bra att ha ett kompanjonavtal.

VID AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV ETT FÖRETAG är det särskilt viktigt att anlita juridisk och ekonomisk sakkunskap. Avtalet kan innebära köp av aktierna i ett fåmansbolag eller en inkråmsaffär, dvs. köp av bolagets rörelse. Säljarens garantier är en viktig del av avtalet. Till avtalet brukar bifogas bilagor som balans- och resultaträkning, bolagsordning, förteckning över anställda samt specifikation rörande tillgångar och ingångna avtal m.m.