START | OM OSS | KONTAKT

ÄKTENSKAPSFÖRORD

GENOM ETT ÄKTENSKAPSFÖRORD kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som annars skulle vara giftorättsgods i stället ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet är ett avtal mellan makarna eller de blivande makarna (förord är ett gammalt ord för avtal).

NÄR EN MAN OCH EN KVINNA GIFTER SIG MED VARANDRA får de giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätt är inte samma sak som äganderätt, utan rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med skilsmässa eller när en av makarna dör. Då ska värdet av makarnas giftorättsgods läggas samman och, efter avdrag för skulder, fördelas mellan dem.

ÄKTENSKAPSFÖRORD. Eftersom äktenskapsförordet är ett avtal, måste båda vara överens om att ingå avtalet. Äktenskapsförordet är tänkt att gälla på lång sikt, kanske under hela makarnas liv tillsammans. Det är viktigt att noga tänka igenom vad man vill med äktenskapsförordet och hur det ska formuleras.

De vanligaste äktenskapsförorden innebär att all egendom som makarna äger eller senare kommer att äga ska vara den ägande makens enskilda egendom eller att viss egendom ska vara enskild egendom.

Genom ett äktenskapsförord kan bestämmas att bara den ena makens egendom ska vara enskild. Det kan t.ex. bli aktuellt om den ena maken har barn i ett tidigare äktenskap och den andra maken, som har större tillgångar, inte vill att de barnen ska få del av tillgångarna om maken med de större tillgångarna avlider först. Äktenskapsförordet kan kombineras med ett testamente som utesluter makens arvsrätt till egendomen.

Ibland är det är naturligt att all egendom som vardera maken har när de gifter sig ska vara enskild men att egendom som skaffas under äktenskapet blir giftorättsgods. Det kan t.ex. vara så att en eller båda har värdefull egendom som skaffats före äktenskapet. En make kanske vill undvika att behöva dela med sig av värdet av de tillgångar som han eller hon hade innan de gifte sig om det visar sig att äktenskapet blir kortvarigt. Vidare är det möjligt att begränsa äktenskapsförordet till egendom som den ena eller båda makarna har skaffat under viss tid, t.ex. under de fem första åren av äktenskapet.

Om makarna ändrar sig och inte längre vill att egendomen eller viss egendom ska vara enskild egendom, är det inte så enkelt som att bara riva äktenskapsförordet. Ett nytt äktenskapsförord där det sägs att den enskilda egendomen i stället ska vara giftorättsgods måste då upprättas.

Ett äktenskapsförord säger inget om vem som ska ärva egendomen. Vill man styra över egendomen genom arv på annat sätt än vad som följer av lag, måste man skriva ett testamente.

REGISTRERING. För att äktenskapsförordet ska gälla måste det registreras vid en tingsrätt. Om det har upprättats före vigseln bör det sändas eller lämnas in till tingsrätten inom en månad efter vigseln. Då gäller det från dagen för vigseln.

Kommer äktenskapsförordet in senare blir det gällande först från och med den dag det kom in till tingsrätten.

Advokatfirman Sjölund kan hjälpa till med att upprätta äktenskapsförordet