START | OM OSS | KONTAKT

SAMBOSEPARATION

SAMBOLAGEN GÄLLER FÖR TVÅ PERSONER som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambolagen innehåller framför allt regler om delning av sambornas gemensamma bostad och bohag när ett samboförhållande upphör genom separation eller den ena sambons död.

BODELNING MELLAN SAMBOR. När ett samboförhållande upphör på grund av att samborna separerar ska det göras en bodelning om någon av samborna begär det senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Bodelning ska också göras om samboförhållandet upphör därför att den ena sambon dör och den efterlevande sambon begär bodelning senast när bouppteckningen förrättas.

I bodelningen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen har skaffats för gemensam användning. Med gemensam bostad menas permanentbostaden som kan vara en villafastighet, en bostadsrätt eller en hyreslägenhet. Med gemensamt bohag menas den utrustning som normalt hör till hemmet, men inte sådan utrustning som bara den ena sambon använder själv, eftersom sådan egendom inte kan sägas vara skaffad för gemensam användning.

Sambolagen gäller inte fritidshus eller utrustning i fritidshuset. Eftersom lagen bara gäller bostad och bohag, omfattar lagen inte heller egendom som t.ex. pengar på banken, aktier, bil, husvagn och båt.

Vad en sambo har fått genom arv eller testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom anses inte förvärvat för gemensam användning.

Bodelningen går ut på att samborna ska få hälften var av värdet av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Vanligen tas tillgångarna upp till aktuellt marknadsvärde.

Före delningen ska eventuella skulder på den gemensamma bostaden och bohaget som fanns när samboförhållandet upphörde frånräknas. Det kallas skuldtäckning. I första hand ska sådana skulder avräknas som har koppling till den egendom som ingår i bodelningen, t.ex. inteckningsskulder i fastigheten och avbetalningsskulder på möbler och annat bohag. Värdet av sambornas andelar i boet efter skuldtäckning läggs ihop och delas i två.

Sedan värdet av andelarna har bestämts görs en lottläggning, vilket innebär att bostaden, möblerna och annat bohag fördelas mellan samborna. Vardera sambon ska få så mycket av egendomen som motsvarar värdet av sambons andel i boet. Den sambo som äger mer än den lott han eller hon ska ha efter bodelningen, får bestämma vilken egendom som ska lämnas till andra sambon. Ett alternativ är att betala motsvarande belopp i pengar.

Den skriftliga bodelningshandlingen ska undertecknas av båda samborna.

Bodelningen är en privat åtgärd och är samborna överens om vad som ska ingå i bodelningen och hur värdering och fördelning av egendomen ska ske blir proceduren enkel. De gör en förteckning över tillgångar och skulder i den omfattning de anser att det behövs, antecknar vem som ska ha vad och hur ansvaret för skulderna ska fördelas samt daterar och undertecknar handlingen.

UNDERHÅLLSSKYLDIGHET. Sambor inte har någon underhållsskyldighet mot varandra ens efter ett långvarigt förhållande.

ARV. Sambor har inte någon rätt till arv efter varandra och ett inbördes testamente mellan samborna kan vara lämpligt att upprätta.