START | OM OSS | KONTAKT

SKILSMÄSSA

ATT BESTÄMMA SIG FÖR ATT SKILJAS är för de flesta ett av de svåraste besluten i livet, särskilt när det finns barn i förhållandet. Att få äktenskapet upplöst genom äktenskapsskillnad, i dagligt tal kallat att skilja sig sker genom att tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad mellan makarna.

SKILSMÄSSOMÅL tas upp av tingsrätten på den ort där båda eller en av makarna är folkbokförd. Skilsmässan kan inledas på två olika sätt:

- Vill båda makarna skiljas och är överens om villkoren sänder de en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. 

- Är makarna inte överens att skiljas eller om villkoren vid skilsmässan kan en av makarna begära äktenskapsskillnad genom att sända en ansökan om stämning till tingsrätten. I stämningsansökan yrkar maken att tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad mellan honom eller henne och den andra maken.

Ansöker bara den ena maken om äktenskapsskillnad sänder tingsrätten ansökan till den andra maken som ska meddela hur han eller hon ställer sig till begäran om äktenskapsskillnad och andra eventuella yrkanden i stämningsansökan. Tingsrätten kan också kalla parterna att komma personligen till domstolen och lämna besked om sina ståndpunkter vid en muntlig förhandling.

BETÄNKETID. Det finns en spärr mot förhastade skilsmässor genom regeln om betänketid. Finns det barn under 16 år i familjen löper betänketid innan makarna kan få en dom på äktenskapsskillnad. Om den ena maken inte vill skiljas löper också betänketid. Det förekommer också att båda makarna bestämmer att de vill ha betänketid.

Betänketiden är sex månader och inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad mottas av (delges) den andra maken.

FULLFÖLJD AV ÄKTENSKAPSSKILLNADEN. När betänketiden har löpt under sex månader dömer tingsrätten inte automatiskt till äktenskapsskillnad. Den ena eller båda makarna måste lämna in ansökan om fullföljd av äktenskapsskillnaden till tingsrätten. Ansökan ska vara inlämnad senast inom ett år från den dag betänketiden började löpa. Görs inte det är de fortsatt gifta som om de aldrig hade ansökt om äktenskapsskillnad. Har t.ex. en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad kommit till tingsrätten den 22 januari 2005 kan en av makarna eller de båda tillsammans tidigast den 23 juli 2005 och senast den 22 januari 2006 komma in med en fullföljdsansökan till tingsrätten.

I fullföljdsansökan ska eventuella yrkanden om vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, underhållsbidrag till make och barn och rätt att bo kvar i bostaden finnas med igen om parterna inte är överens i sådana frågor.

Makar har rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid om de är överens om att skiljas direkt och inte har vårdnad om och bor tillsammans med gemensamt barn under 16 år eller med ena makens barn under 16 år från en tidigare relation.

Se också sidorna vårdnad, umgänge, underhållsbidrag och bodelning.