START | OM OSS | KONTAKT

TESTAMENTE

TESTAMENTE ÄR EN HANDLING i vilken en person (testator) bestämmer vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter hans eller hennes död. Det kan innebära att arvsordningen i större eller i mindre utsträckning inte följs när testatorn avlider.

Ärvdabalken är så utformad att den tar hänsyn till familjebilden på ett sätt som passar de flesta gifta och deras gemensamma barn. I vissa situationer är det dock lämpligt eller nödvändigt att skriva ett testamente. Sambor bör skriva ett inbördes testamente och i flera andra situationer är det lämpligt att ha ett testamente, se nedan. 

I ett testamente kan den som testamenterar förordna om hela kvarlåtenskapen eller om bara vissa delar.

Testamentet ska upprättas skriftlig och undertecknas av den som testamenterar och bevittnas av två personer. Vittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte veta innehållet i testamentet. Båda vittnena ska samtidigt vara närvarande när testator undertecknar handlingen. Om de inte ser att testator undertecknar handlingen räcker det med att han eller hon talar om för vittnena att det är han eller hon som har skrivit sitt namn. Den som är under 15 år kan inte bevittna ett testamente. Nära släktingar - föräldrar, barn eller deras makar, testators make eller syskon - kan inte vara vittnen. Inte heller den som får ett arv enligt testamentet eller den personens make eller nära släktingar.

Testamentet bör formuleras enkelt men så tydligt och detaljerat att tolkningstvister undviks. Testator kan i sitt testamente utse en testamentsexekutor att sköta boutredningen. Säkraste stället att förvara testamentet är i bankfack och med en kopia hemma.

FLER BÖR SKRIVA TESTAMENTE än vad som görs idag. Allt fler personer lever i samboförhållanden och saknar det skydd som gifta har i form av efterlevande makes arvsrätt. Allt fler barn födda i tidigare äktenskap eller utom äktenskapet kommer att kräva sin arvsrätt direkt när föräldern med ny familj avlider.

Här följer några exempel på när man bör skriva testamente:

- Sambor som vill ärva varandra.

- Barnlösa makar som vill att den efterlevande maken ska ha full äganderätt till den först avlidna makens kvarlåtenskap.

- Makar som vill att gemensamma barn ska få ut sitt arv eller sin laglott redan när den första av makarna avlider.

- Makar som vill att särkullbarn inte ska ärva (i vart fall mer än laglotten) förrän båda makarna har avlidit.

- Den som har speciella önskemål om fördelningen av kvarlåtenskapen, t.ex. att ett av barnen ska ha viss egendom eller mer än syskonen. 

- När man vill att det någon får i arv eller på grund av testamente ska vara testamentstagarens enskilda egendom.

- Den som vill att en släkting, vän eller organisation ska ha en viss penningsumma eller andel av kvarlåtenskapen.

- Den som inte har legala arvingar och som vill att kvarlåtenskapen ska tillfalla annan än Allmänna arvsfonden.

Advokatfirman Sjölund hjälper till med att upprätta testamentet, kontakta oss