START | OM OSS | KONTAKT

UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med sitt barn ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet.

UNDERHÅLLSBIDRAGET BESTÄMS genom avtal mellan föräldrarna. Kommer de inte överens, kan frågan om underhållsbidrag avgöras av domstol i en dom.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan vid den tidpunkten, fortsätter underhållsskyldigheten så länge skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Metoden att beräkna underhållsbidrag går i korthet ut på att först beräkna barnets behov av underhåll. Därefter beräknas vad resp. förälder kan bidra med, förälderns s.k. överskott. Slutligen fördelas barnets behov av underhåll mellan föräldrarna i förhållande till deras överskott (förmåga att betala underhållsbidrag).

UMGÄNGESAVDRAG. När barnet vistas hos den bidragsansvariga föräldern har den förälder vissa kostnader för barnet utöver underhållsbidraget. Samtidigt har den förälder som barnet bor hos minskade kostnader för barnet.

En bidragsansvarig förälder som har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn får göra avdrag på det underhållsbidrag han eller hon ska betala. För varje helt dygn av vistelsen är avdraget 1/40 av det månatliga underhållsbidraget. Med ett helt dygn menas tiden mellan kl. 0.00 och kl. 24.00.

Exempel: Barnet har varit hos den bidragsansvariga föräldern i sju hela dygn i sträck. Underhållsbidraget är 1 400 kr i månaden. Avdraget per dygn blir 35 kr och sammanlagt för 7 dygn 245 kr.

KOSTANDEN FÖR UMGÄNGESRESOR ska i första hand betalas av den förälder som har umgänge med barnet. Vid längre resor, över 10 mil enkel resa, kan det dock anses rimligt att även boföräldern bidrar till resekostnaden.

UNDERHÅLLSSTÖD. Kan föräldrar inte komma överens eller saknar den förälder som är underhållskyldig förmåga att betala underhållsbidrag, kan boföräldern ansöka hos försäkringskassan om underhållsstöd. Försäkringskassan kräver sedan den som är underhållsskyldig.