START | OM OSS | KONTAKT

UPPHOVSRÄTT

UPPHOVSRÄTTEN SKYDDAR det mesta som är resultatet av intellektuellt skapande. Den som har skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk, t ex en text, en bild, en film eller en hemsida på Internet har ensamrätt till det han eller hon har skapat.

UPPHOVSRÄTTEN GER DEN som skapat verket en rätt att bestämma över hur verket skall användas. Den som har upphovsrätt är skyddad mot att någon annan utnyttjar eller förändrar verket utan tillstånd. Upphovsrätten kräver ingen registrering eller liknande. Den uppstår automatiskt genom att verket är framställt.

För upphovsrätt krävs att prestationen är nyskapande och har s k verkshöjd. Med verkshöjd menas att verket är självständigt och har viss särprägel. Kraven för att prestationen är upphovsrättsligt skyddad är ganska låga. Ett arbete kan ha verkshöjd även om upphovsmannen i stor utsträckning ha hämtat inspiration från andra upphovsmän. Det finns inga särskilda kvalitetskrav. Både bra och dåliga verk har upphovsrättsligt skydd.

Upphovsmannen är en eller flera bestämda personer. Det är vanligt att flera upphovsmän har arbetat fram verket tillsammans. Upphovsrätten är då gemensam.

Upphovsrätten består av en ideell rätt och en ekonomisk rätt. Den ideella rätten innebär bl a att upphovsmannen kan begära att få bli namngiven när verket görs tillgängligt. Den ideella rätten innebär vidare att verket inte får ändras utan upphovsmannens tillstånd. Ekonomiskt innebär upphovsrätten att innehavaren har ensamrätt att framställa och sprida eller framföra verket offentligt och att ta betalt av den som vill utnyttja verket. Rätten för annan att utnyttja verket sker genom att parterna ingår ett avtal. En vanlig form av ersättning är s k royalty, en procentuell del av försäljningens värde.

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Om upphovsmannen dog 1931 upphör upphovsrätten år 2002. Om upphovsmannen till verket är okänd upphör skyddet 70 år efter det att verket skapades. Vid upphovsmannens död övergår den ekonomiska och ideella rätten till upphovsmannens arvingar eller testamentstagare.

I samhällets intresse gäller att var och en har rätt att framställa enstaka exemplar av ett verk för enskilt bruk. En privatperson eller företag får kopiera enstaka sidor eller utdrag ur en bok för enskilt bruk eller använda sig av material från t ex Internet för enskilt bruk. Vissa undantag finns. Kopiering av datorprogram för enskilt bruk är t ex inte tillåtet.