START | OM OSS | KONTAKT

VÅRDNAD OM BARN

ATT HA VÅRDNADEN om ett barn är att ha det juridiska föräldraansvaret. Ett barn kan stå under vårdnad av båda föräldrarna, gemensam vårdnad, eller av en av föräldrarna, ensam vårdnad.

BARN HAR ENLIGT FÖRÄLDRABALKEN (FB) rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Vårdnadshavaren ansvarar för barnets behov av fysisk och psykisk omsorg. Med fysisk omsorg menas bostad och uppehälle men också att barnet får utbildning. Med psykisk omsorg menas att barnet får omtanke, trygghet och förståelse.

Det är enligt FB inte tillåtet att använda sig av våld i uppfostran och dessutom straffbart enligt brottsbalken. Det gäller även lättare slag och att lugga barnet. Annan kränkande behandling, t.ex. att låsa in barnet i ett mörkt eller trångt rum som straff eller att hota, skrämma eller förlöjliga barnet är inte heller tillåtet.
Normalt innebär det juridiska ansvaret också att ha den faktiska vården om barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men bor isär, har dock vanligen bara den ena föräldern hand om den dagliga vården om barnet eller barnen.

Vårdnaden pågår formellt tills barnet har fyllt 18 år men de flesta befogenheter och skyldigheter som följer med vårdnaden har i praktiken upphört att gälla dessförinnan.

Är föräldrarna gifta med varandra när deras barn föds har båda föräldrarna vårdnaden. Om de gifter sig efter barnets födelse har båda föräldrarna vårdnaden från dagen för giftermålet.

Är föräldrarna ogifta får mamman vårdnaden om barnet från födseln. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad om sina barn, se nedan.

Gifta föräldrar fortsätter normalt att ha gemensam vårdnad om barnen även om de skiljer sig. För att vårdnaden ska upplösas krävs att de avtalar om att bara en av föräldrarna ska ha vårdnaden eller att båda föräldrarna eller en av dem begär det hos tingsrätten.

GEMENSAM VÅRDNAD. Särskilt när föräldrarna är sambor men också annars är det naturligt att de har gemensam juridisk vårdnad om sitt barn.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt bestämmer om barnet. Exempelvis kan inte den ena föräldern ensam besluta hos vem av föräldrarna barnet ska vara folkbokförd. Bara om den ena vårdnadshavaren på grund av frånvaro, sjukdom eller någon annan orsak inte kan vara med och besluta, bestämmer den andre föräldern ensam. Inte ens då får han eller hon annat än i undantagsfall fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid.

Det finns flera sätt att få gemensam vårdnad. Föräldrarna kan göra en anmälan till Skatteverket, avtala om gemensam vårdnad och få avtalet godkänt av socialnämnden eller gemensamt ansöka om gemensam vårdnad hos tingsrätten. Vid prövning av frågor om vårdnad ska alltid utgångspunkt tas i vad som är bäst för barnet.

Är föräldrarna inte överens om gemensam vårdnad, kan den förälder som inte har vårdnaden själv vända sig till tingsrätten och i en ansökan om stämning yrka att tingsrätten ska förordna om gemensam vårdnad om barnet.